PLIKI COOKIES

Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adrian Prymas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cioss Adrian Prymas, z siedzibą ul. Warszawska 73, 98-400 Wieruszów zwana dalej Administratorem. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@agrecol-sklep.pl oraz numerem telefonu: 879 887 234, a także bezpośrednio w siedzibie Administratora przy ul. Warszawska 73, 98-400 Wieruszów.

Zasady

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z prawem w różnych celach. Poniżej wskazane są cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy Administrator przetwarza takie dane osobowe jak;

 • imię
 • nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu
 • adres / adres do korespondencji/adres do dostawy
 • NIP – (w przypadku prośby o wystawienie faktury)

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej części Polityki prywatności RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa, a zatem aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe.

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to wówczas uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

W celu rozpatrzenia zapytania o aktualną ofertę Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa, a zatem, aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe.

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to wówczas uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia/umowy,
 • adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
 • numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, a zatem aby rozpoznać reklamacje podanie danych jest obowiązkowe.

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

W celu udzielania odpowiedzi na skierowane pytania Administrator przetwarza:

 • imię i nazwisko (jeśli podane)
 • e-mail
 • numer telefonu (jeśli podany)
 • adres do korespondencji (jeśli podany)

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przed uzyskaniem odpowiedzi spowoduje, że nie będę mogła udzielić odpowiedzi na zapytanie.

W celu wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego takich jak np. przechowywanie dokumentacji przetwarzane są takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres zamieszkania lub siedziby
 • numer NIP
 • numer umowy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków. Podanie wyżej wskazanych danych jest obowiązkowe z uwagi na konieczność realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. w związku z realizacją prawa przysługujących podmiotom danych:

 • imię i nazwisko
 • e-mail

z uwagi na to, że przepisy RODO nakładają na Administratora określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. np. posiadanie informacji na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (jeśli podany)
 • PESEL (jeśli podany)
 • e-mail
 • numer zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami zarówno klientów, jak i osób trzecich.

W celu wykorzystania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza tekstowe informacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody tj. udzielenie jej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.

Cookies

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na telefonie, tablecie, komputerze lub też innym urządzeniu, z którego korzystamy przy wejściu na stronę. Mogą być one odczytane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator np. Facebook, Google, Instagram.
 2. Pliki cookies wykorzystane są w celu:

a) prawidłowego działania strony internetowej,

b) optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

c) tworzenia statystyk.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w takie sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszaniu w urządzeniu.
 2. Więcej informacji o cookies znajduje się w Polityce cookies.

Uprawnienia podmiotów danych

 1. Administrator wskazuje, że posiada Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Państwa dane były nadal przetwarzane,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją,

f) przenoszenia danych osobowych,

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 1. Prawa wskazane w ust. 1lit. od a do g realizuje się poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem maila: sklep@agrecol-sklep.pl
 2. Wskazać należy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach można zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Odmowa może nastąpić jedynie po szczegółowej i wnikliwej analizie zgłoszonego żądania i tylko wówczas, gdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi taka odmowa jest konieczna.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych

Administrator w prowadzonej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co może związać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Z uwagi na powyższe Państwa dane osobowe mogą być przekazane firmie księgowej, bankom, operatorom pocztowym, partnerom świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przetwarzania danych

1.Pani/Pana dane są przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć określony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 1. W przypadku gdy na Państwa danych osobowych Administrator nie wykonuje żadnej innej operacji niż przechowywanie to do momentu trwałego ich usunięcia lub zniszczenia są one zabezpieczone zgodnie z wewnętrznymi procedurami, tak aby zapewniać im odpowiednią ochronę.
 2. Poniżej wskazuję, poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:

a) przez okres trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,

b) 3 lata lub 7 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c) 5 lat – w odniesieniu dodanych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów prawa podatkowego,

e) do czasu cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegam prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, a także ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Administrator poinformuje na stronie internetowej www.agrecol-sklep.pl w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. W serwisie mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żadnej sposób przez niego nadzorowane. Takie strony powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 30 marca 2021 r.